maj 2022
npwścps
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy
w Ciechanowie
ul. Rzeczkowska 11
06 – 400 Ciechanów
Tel. 23 672 53 13
Tel/Fax. 23 672 49 31
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
GODZINY OTWARCIA
W DNI POWSZEDNIE:
od 8.00 do 16.00

ZASADY UDZIAŁU I REKRUTACJA

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

Uczestnikami Projektu są:

- dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat – 80 osób (40 dziewcząt i 40 chłopców),
- osoby dorosłe z rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – 40 osób.
zamieszkałe na terenie Gminy Ciechanów, Gminy Sońsk, Gminy Regimin i Miasta Ciechanów.
 
Punkt Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży:
a) wymagających objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki rodzicielskiej,
b) zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami zachowania,
c) wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju,
d) zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami,
e) chcących rozwijać swoją osobowość, zainteresowania,
f) potrzebujących opieki po zajęciach szkolnych,
g) wymagających pomocy pedagoga, psychologa, logopedy,
h) mających problemy z nauką,
i) nieumiejących nawiązywać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
 
Kryteria udziału dzieci i młodzieży
 
Wsparciem objętych zostanie 80 osób – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk. Będą to osoby z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do Projektu rekrutowane będą również dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Będą to osoby, które wymagają objęcia wsparciem z powodu niedostatecznej opieki rodzicielskiej i wynikających z niej problemów takich, jak m.in.:
- zagrożenie zjawiskami patologicznymi,
- złe wyniki nauczania,
- brak pozytywnych wzorców zachowań,
- niedostosowanie społeczne i nieprawidłowy rozwój w kontaktach z rówieśnikami         i otoczeniem,
- niedożywienie spowodowane ubóstwem lub nadwagą wywołaną brakiem aktywności fizycznej,
- problemy emocjonalne, wycofanie i zaniżone poczucie własnej wartości,
- nieradzenie sobie z codziennymi sprawami.
 
Preferowane osoby:
- z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych,
- których rodzina korzysta z programu PO PŻ,
- w których przynajmniej jeden rodzic jest osobą pozostającą bez pracy,
- które powtarzały rok nauki,
- niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
Kryteria udziału członków rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem
 
W Projekcie weźmie udział 40 osób dorosłych (20 kobiet i 20 mężczyzn) – członków rodzin dzieci i młodzieży objętych Projektem – z terenu Miasta Ciechanów, Gminy Ciechanów, Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk. Będą to osoby z rodzin ubogich, wielodzietnych lub niepełnych, w których co najmniej jeden dorosły członek rodziny jest bezrobotny.
 
Preferowane osoby:
- korzystające z programu PO PŻ,
- z rodzin ubogich, wielodzietnych i/lub niepełnych,
- z rodzin, w których przynajmniej jedna osoba jest bezrobotna.
 
Rekrutacja uczestników
 
Rekrutacja główna uczestników Projektu prowadzona będzie od października 2017 r. do momentu osiągnięcia planowanej do objęcia wsparciem liczby osób. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub zakwalifikowania do Projektu –  w trakcie jego realizacji – osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, wykluczenia z niego lub wcześniejszego zakończenia w nim udziału.
 
Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci – zakłada bowiem równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników.
 
Do Punktu Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci i młodzież: 
a) na pisemny wniosek rodziców, wyrażony w postaci wypełnienia Formularza zgłoszeniowego,
b) na wniosek opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych – jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę,
c) na mocy postanowienia sądu.
 
Szczegółowe zasady udziału w projekcie oraz zasady rekrutacji przedstawione są w regulaminie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszenowe w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 11. Ponizej zamieszczamy regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy.
 
 
 
Zapraszamy