maj 2022
npwścps
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy
w Ciechanowie
ul. Rzeczkowska 11
06 – 400 Ciechanów
Tel. 23 672 53 13
Tel/Fax. 23 672 49 31
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
GODZINY OTWARCIA
W DNI POWSZEDNIE:
od 8.00 do 16.00

WSPARCIE PCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

Projekt: Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży

złożony w ramach priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Okres realizacji: 01.09.2017r. -  31.08.2019r.

Partnerzy projektu: Gmina Ciechanów, Gmina Regimin, Gmina Sońsk

Cel główny projektu: Wsparcie rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i niewydolnych wychowawczo w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia i kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie 80 dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi, a także poprzez pomoc edukacyjno-doradczą dla 40 dorosłych członków tych rodzin oraz działania integrujące rodziny

Odbiorcy pomocy w projekcie: 80 osób w wieku 6-18 lat oraz 40 osób dorosłych z gmin Regimin, Sońsk, z gminy i miasta Ciechanów z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych., zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja
- wyselekcjonowanie kandydatów przez GOPS-y i z bazy rodzin objętych pomocą PCK, kontakt ze szkołami -wskazanie potencjalnych uczestników projektu, spotkania z rodzicami 

- złożenie formularzy zgłoszeniowych przez rodziców 

- uzyskanie opinii pedagogów szkolnych o potrzebach i problemach uczniów 

- dokonanie wyboru 80 osób – uczestników projektu oraz 40 ich rodziców 

Preferencje dla: osób i rodzin korzystających z POPŻ, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, z rodzin ubogich, których co najmniej 1 rodzic jest bezrobotny, uczniów, którzy powtarzali rok nauki, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

1.Utworzenie i organizacja pracy Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży

a) Utworzenie Punktów Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży: w Ciechanowie, Gminie Sońsk, Gminie Regimin, Gminie Ciechanów . 

b) opracowanie regulaminu działania PWDDiM i zaangażowanie kadry kierowniczej i wychowawców. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Punkty funkcjonować będą od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie

c) rekrutacja uczestników i przygotowanie szczegółowej diagnozy ich potrzeb, określającej możliwe i pożądane zmiany w jego postawach. oraz stworzenie ścieżki reintegracji dla każdego dziecka, 

d) opracowanie programu merytorycznego PWDDiM Program opracowany zostanie na podstawie potrzeb ucz. projektu określonych w diagnozie wstępnej. 

2.Prowadzenie działalności edukacyjnej

Punkty prowadzić będą szeroką działalność edukacyjną, służącą wspieraniu wychowanków w procesie nauczania. Działalność edukacyjna będzie miała charakter: 
- stworzenia warunków i pomocy w odrabianiu lekcji 
 
- prowadzenia korepetycji dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz reedukacji dla uczniów, którzy utracili posiadane wcześniej wiadomości i umiejętności 

- prowadzenie kółek zainteresowań obejmujących realizację zajęć wykraczających tematycznie poza ramy programowe szkoły, zwłaszcza z fizyki, chemii, informatyki, biologii, historii, geografii, zajęcia z języka angielskiego. 

Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i wynikać będą z potrzeb konkretnych wychowanków. Codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą prowadzić będą wychowawcy spełniający wymagania ustawy o wspieraniu rodziny. 

3.Kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i właściwych relacji rodzinnych

Zadanie obejmować będzie następujące działania: 

- działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (organizacja terapii rodzinnej i indywidualnej, indywidualne i rodzinne doradztwo prawne). 

- organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia i konieczności dbania o kondycje fizyczną, 

- organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań

- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci wykazujących problemy rozwojowe – zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem 

- realizacja warsztatów kształtujących właściwe postawy społeczne: z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy grupie, utrzymywania właściwych relacji w grupie rówieśniczej, z rodzicami i nauczycielami, zajęć z zakresu kultury osobistej 

- kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

- włączenie dzieci i młodzieży w działalność społeczną prowadzoną przez PCK

- organizacja wigilii i spotkań wielkanocnych 

- spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami dot. właściwej opieki nad dziećmi, 

4.Rozwój zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży

W zadaniu zapewniona zostanie podopiecznym możliwość atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, a także odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień, talentów. Prowadzone będą następujące działania: 

- organizacja gier i zabaw w siedzibach punktów oraz na świeżym powietrzu, wycieczki do ciekawych miejsc na terenie miasta,

- 4 wycieczki edukacyjno-rekreacyjne do innych miejscowości np. do teatru, kopalni soli, Centrum Nauki Kopernik, planetarium, ekologiczna do lasu 

- kolonie w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach i półkolonie na terenie Punktów, z programem edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym 

- wyjścia do kina i na basen 

- warsztaty muzyczno-wokalne, warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne,  warsztaty modelarskie

- zajęcia sportowe. 

- 2 pikniki służące integracji rodzin wspólnemu przezywaniu emocji. 

Podopieczni Punktów będą mieli możliwość zaprezentowania swych umiejętności w trakcie spotkań organizowanych przez PCK i partnerów, takich jak Dzień PCK, Dzień Honorowego Dawcy Krwi, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki.

Dla podopiecznych Punktów zakupione zostaną wyprawki szkolne.